نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
         0

نگارش: 1

{TABBEDCONTENT()}
activeTabTitle:شرح آزمایش


<br><br><br><br><br><br>
وسایل مورد نیاز:
<br>
- پودر نیترات پتاسیم

- مقداری آب تقریبا 15 سی سی

- گوش پاک کن

-کاغذ A4

- فندک
سلام آتشین


<br><br>
مراحل انجام

{FANCYTABLE(border=0)}

~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 |~|

<br><br><br><br> <br><br>
گام اول:

یک قاشق غذاخوری پودر نیترات پتاسیم را با 15 سی سی آب در یک لیوان مخلوط میکنیم

~|~

سلام آتشین


~|~

<br><br><br><br> <br><br>

گام دوم:

گوش پاک کن را درون محلول بزنید.
~|~

سلام آتشین


|~|
<br><br><br><br> <br><br>

گام سوم:

متن دلخواه خود را روی کاغذ بنویسید .

~|~


سلام آتشین


~|~
<br><br><br> <br>

گام چهارم:

دقت داشته باشید که نوشته شما طوری باشد که حروف به هم مرتبط باشند.


~|~

سلام آتشین

|~|
<br><br><br><br>
گام آخر:

با فندک گوشه کاغذ و ابتدای نوشته را میسوزانیم مشاهده میکنیم که فقط نوشته ما آتش میگیرد.
~|~

سلام آتشین


~|~
<br><br><br> <br>

میسوزانیم مشاهده میکنیم که فقط نوشته ما آتش میگیرد

،

~|~

سلام آتشین

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 16 تیر 1397 [06:40]   7   ارزو مستقیمی      جاری 
 چهارشنبه 13 تیر 1397 [09:28]   6   زینت شهباز بگیان      v  c  d  s 
 شنبه 05 خرداد 1397 [11:58]   5   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 شنبه 05 خرداد 1397 [11:58]   4   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 شنبه 05 خرداد 1397 [11:41]   3   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 شنبه 29 اردیبهشت 1397 [14:07]   2   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 آذر 1396 [11:38]   1   ارزو مستقیمی      v  c  d  s