نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
         0
::{FANCYTABLE(twidth=1280, border=0)}
~w:420 ~|~ ~w:420 ~|~ ~w:420 |~|
{picture imageId=21851 width=400 height=235 link=mavara-index.php?page=باشگاه+استعدادیابی} ~|~ {picture imageId=21741 width=400 height=235 link=mavara-index.php?page=پروژه+دانش+آموزی} ~|~ {picture imageId=21845 width=400 height=235 link=mavara-index.php?page=خلاقیت%3A+مجموعه+آزمایش+های+ارشمیدس} |~|
{picture imageId=21849 width=400 height=235 link=mavara-index.php?page=پروژه+کارگاه+چوب+و+نجاری} ~|~ {picture imageId=21394 width=400 height=235 link=mavara-index.php?page=کارگاه+های+روبومکانیک}:: ~|~ {picture imageId=21847width=400 height=235 link=mavara-index.php?page=باغبان+کوچک} |~|
{FANCYTABLE}
@#20:__..........................................................~~white:.......~~ کلیک کنید برای: ((مجموعه رباتیک صفر تا صد (ربو مکانیک) )) ~~white:.......~~..........................................................__#@
::{PRODUCTSHOW(productCode=2000000105666;showCart=y,productCode= 2000000105642;showCart=y,productCode= 2000000105680;showCart=y,productCode= 1000000151299;showCart=y,productCode= 2000000105857;showCart=y)}::
{PRODUCTSHOW}
::{PRODUCTSHOW(productCode= 2000000106045 ;showCart=y,productCode= 2000000106052 ;showCart=y,productCode= 2000000106069 ;showCart=y,productCode= 2000000105932 ;showCart=y ;showCart=y,productCode= 1000000152258 )}::
::{PRODUCTSHOW}
{picture imageId=20423 width=1100 link=mavara-index.php?page=خلاقیت: مجموعه فعالیت های پک کشاورزی و زیست شناسی}
{MODULE(module=logged_users, align=middle)}{MODULE}