نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
         0
::{FANCYTABLE(border=0)}
~W:400 ~|~ ~W:300~ |~|
{PRODUCTINFO(productCode= 1000000112344)}
{PRODUCTINFO} ~|~ {picture imageId="17898" width=500}
{FANCYTABLE}::

{FANCYTABLE(border=0)}
@#20:توضیحات#@

این نردبان طنابی ، مـخـصـوص بـا سـایـز و وزن کـودکـان سـاخـتـه شـده است
و کودکان میتوانند به راحـتـی از آن بالا رفته و به بازی بپردازند . ارتفاع این
نردبان طـنـابی در حـدود 2 مـتـر می باشد و پله های آن از جـنـس چـوب
ساخته شده است . این نردبان طنابی از ایمنی بـسـیـار بالایی برخوردار است
و طناب های آن خـود از 6 رشـتـه طناب مجزا بافته شده است و دارای استحکام
بسیار بالایی می‌بـاشد . شما میتوانید این نردبان را بـا بستهای
حلقه ای به هر سطحی که بخواهید نصب کنید :: ~|~
@#20:چگونه انجام می دهید#@
این نردبان ابزار ساده ای برای دست یابی به ارتفاع ها و سطوح بالاتر
می باشند که اگر از آن ها به درستی استفاده و مراقبت شوند تا
سال های زیادی قابل استفاده خواهد بود. :: ~|~
@#20:مبانی علمی#@
در اغلب نردبان های چوبی پله ها از جنس چوب های راش،
گردو و بلوط ساخته می شود، این نردبان معمولا از نوع چوب
راش است، علت استفاده از این چوب، استحکام بالای آن در
حالت طبیعی می باشد.
|~|

{picture imageId="17898" width=300} ~|~ {picture imageId="17897" width=300} ~|~ <br><iframe src="https://as4.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/71c19d01b7912e71f86c454107d2e73323745800-480p.mp4" height=300 width="300" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" ></iframe>
[https://as4.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/71c19d01b7912e71f86c454107d2e73323745800-480p.mp4|دریافت این ویدیو]
|~|

{FANCYTABLE}__@#20:محصولات مشابه#@__
((تاب پلاستیکی طنابی 1-1673))
((تاب بازی حفاظ دار))
((تاب چوبی مهره دار))