نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
         0
{TABBEDCONTENT()}
activeTabTitle:@#13:شرح آزمایش#@


{FANCYTABLE(border=0)}
<br><br><br><br><br><br>
~~green:@#19:وسایل مورد نیاز#@:~~
<br>
@#17:- چای کیسه ای

- بشقاب

- کبریت#@

~|~

::{picture imageid=6586 link=magnify width=350}::

{FANCYTABLE}
<br><br>
__~~green:@#20:::مراحل انجام::#@~~__
{FANCYTABLE(border=0)}

~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 |~|

<br><br><br><br> <br><br>
__~~green:@#14:گام اول#@:~~__

@#13:منگنه و نخ چای را بدون اینکه کیسه چای پاره

شود، باز کنید.#@

~|~

::{picture imageId=6589 link=magnify width=250}::

~|~

<br><br><br><br> <br><br>

__~~green:@#14:گام دوم#@:~~__

@#13:کیسه چای را باز کنید.#@
~|~

::{picture imageId=6585 link=magnify width=250}::

|~|
<br><br><br><br> <br><br>

__~~green:@#14:گام سوم#@:~~__

@#13:چای داخل کیسه را خالی کنید.#@

~|~


:: {picture imageId=6590 link=magnify width=250}::

~|~
<br><br><br> <br>

__~~green:@#14:گام چهارم#@:~~__

@#13:کیسه چایی را با انگشتان دست باز کنید تا شبیه

یک استوانه تو خالی شود.#@


~|~

:: {picture imageId=6591 link=magnify width=250}::
|~|
<br><br><br><br>
__~~green:@#14:گام آخر#@:~~__

@#13:استوانه را روی میز به حالت ایستاده قرار دهید و

دقت کنید کـه میـز تکان نخـورد. در آخـر با کبـریت

موشک خود را از قسمت بالای آن روشن کنید.#@
~|~

:: {picture imageId=6592 link=magnify width=250}::

~|~
<br><br><br> <br>

@#13:حالا شمارش معکوس را شروع کنید.

10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1،#@
~|~

::{picture imageId=6593 link=magnify width=250}::

|~|
<br><br><br>

@#13:آتش......

موشک شما به پرواز در می آید.#@

~|~

:: {picture imageId=6594 link=magnify width=250}::

{FANCYTABLE}

tabTitle:@#13:فیلم#@

{MEDIA(fileIds=114 ,width=300 ,height=200 ,autoplay=1 ,download=1)}{MEDIA}

tabTitle: @#13:مبانی علمی#@

<br>
@#14:در این آزمایش به وضوح جابجایی هوای گرم و سرد را مشاهده می کنیم.
<br>
وزن کیسه چـای بیشتر از هـوا است. هنگامیکـه آن را آتش مـی زنیم، مـی سوزد و از وزنش کاسته مـی شود.
<br>
آتش باعث گـرم شدن هوای اطرافش می شود و جریانـی از هوای گـرم بـه سمت بالا می رود. بـه محض اینکـه
<br>
وزن کیسه چای در حال سوختن، کمتر از هوای گرمی بشود که به بالا صعود می کند، از روی میز جدا می شود
<br>
و به هوا می رود. کیسه چای تا زمانی که در حال سوختن است، به بالا رفتن خـود ادامه می دهد و زمانی که
<br>
سوختن آن متوقف شود، به پایین سقوط خواهد کرد.#@
<br>

tabTitle: @#13:آزمایش ها و محصولات مرتبط#@
آزمایش یک
<br>
((بالن آرزو4914))


{TABBEDCONTENT}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 16 تیر 1397 [06:40]   7   ارزو مستقیمی      جاری 
 چهارشنبه 13 تیر 1397 [09:28]   6   زینت شهباز بگیان      v  c  d  s 
 شنبه 05 خرداد 1397 [11:58]   5   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 شنبه 05 خرداد 1397 [11:58]   4   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 شنبه 05 خرداد 1397 [11:41]   3   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 شنبه 29 اردیبهشت 1397 [14:07]   2   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 آذر 1396 [11:38]   1   ارزو مستقیمی      v  c  d  s