نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
         0
{TABBEDCONTENT()}
activeTabTitle:@#13:شرح آزمایش#@


{FANCYTABLE(border=0)}
<br><br><br><br><br><br>
~~green:@#19:وسایل مورد نیاز#@:~~
<br>
@#17:- پودر نیترات پتاسیم

- مقداری آب تقریبا 15 سی سی

- گوش پاک کن

-کاغذ A4

- فندک
#@

~|~

::{picture imageid=12901 link=magnify width=350}::

{FANCYTABLE}
<br><br>
__~~green:@#20:::مراحل انجام::#@~~__
{FANCYTABLE(border=0)}

~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 |~|

<br><br><br><br> <br><br>
__~~green:@#14:گام اول#@:~~__

@#13:یک قاشق غذاخوری پودر نیترات پتاسیم را با 15 سی سی آب در یک لیوان مخلوط میکنیم#@

~|~

::{picture imageId=12902 link=magnify width=250}::

~|~

<br><br><br><br> <br><br>

__~~green:@#14:گام دوم#@:~~__

@#13:گوش پاک کن را درون محلول بزنید.#@
~|~

::{picture imageId=12903 link=magnify width=250}::

|~|
<br><br><br><br> <br><br>

__~~green:@#14:گام سوم#@:~~__

@#13:متن دلخواه خود را روی کاغذ بنویسید .#@

~|~


:: {picture imageId=12908 link=magnify width=250}::

~|~
<br><br><br> <br>

__~~green:@#14:گام چهارم#@:~~__

@#13:دقت داشته باشید که نوشته شما طوری باشد که حروف به هم مرتبط باشند.#@


~|~

:: {picture imageId=12905 link=magnify width=250}::
|~|
<br><br><br><br>
__~~green:@#14:گام آخر#@:~~__

@#13:با فندک گوشه کاغذ و ابتدای نوشته را میسوزانیم مشاهده میکنیم که فقط نوشته ما آتش میگیرد.#@
~|~

:: {picture imageId=12906 link=magnify width=250}::

~|~
<br><br><br> <br>

@#13:میسوزانیم مشاهده میکنیم که فقط نوشته ما آتش میگیرد

،#@
~|~

::{picture imageId=12907 link=magnify width=250}::


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 16 تیر 1397 [06:40]   7   ارزو مستقیمی      جاری 
 چهارشنبه 13 تیر 1397 [09:28]   6   زینت شهباز بگیان      v  c  d  s 
 شنبه 05 خرداد 1397 [11:58]   5   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 شنبه 05 خرداد 1397 [11:58]   4   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 شنبه 05 خرداد 1397 [11:41]   3   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 شنبه 29 اردیبهشت 1397 [14:07]   2   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 آذر 1396 [11:38]   1   ارزو مستقیمی      v  c  d  s