نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
         0

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-142Lines: 1-98
-{PRODUCTINFO(productCode=2000000100043)} +{PRODUCTINFO(productCode=2000000102948)}
 {PRODUCTINFO} {PRODUCTINFO}
 @#18:::[http://mysmartfamily.ir/mavara-view_forum.php?forumId=4|بحث درباره این صفحه]::#@ @#18:::[http://mysmartfamily.ir/mavara-view_forum.php?forumId=4|بحث درباره این صفحه]::#@
 {TABBEDCONTENT()} {TABBEDCONTENT()}
 activeTabTitle:@#13:شرح آزمایش#@ activeTabTitle:@#13:شرح آزمایش#@
 {FANCYTABLE(border=0)} {FANCYTABLE(border=0)}
-<br><br><br><br><br><br> +<br><br><br><br><br><br>
 ~~green:@#19:وسایل مورد نیاز#@:~~ ~~green:@#19:وسایل مورد نیاز#@:~~
-<br>
@#17:- چای کیسه ای

-
قاب

- کبریت
#@
+<br>
@#17:- کا A4#@
   
  ~|~   ~|~
-::{picture imageid=6586 link=magnify width=350}:: +::{picture imageid=13523 link=magnify width=350}::
 {FANCYTABLE} {FANCYTABLE}
-<br><br> +<br><br>
 __~~green:@#20:::مراحل انجام::#@~~__ __~~green:@#20:::مراحل انجام::#@~~__
 {FANCYTABLE(border=0)} {FANCYTABLE(border=0)}
 ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 |~| ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 |~|
-<br><br><br><br> <br><br> +<br><br><br><br> <br><br>
 __~~green:@#14:گام اول#@:~~__ __~~green:@#14:گام اول#@:~~__
-@#13:مننه ن ای را بدون اینکه کی چی ر

شود
، از کنید.#@
+@#13:ی س اغذ را به ت ا کنید.#@
  ~|~   ~|~
-::{picture imageId=6589 link=magnify width=250}:: +::{picture imageId=13524 link=magnify width=250}::
  ~|~  ~|~
-<br><br><br><br> <br><br> +<br><br><br><br> <br><br>
 __~~green:@#14:گام دوم#@:~~__ __~~green:@#14:گام دوم#@:~~__
-@#13:کیس چی را از کنید.#@ +@#13:قست ملثی را ا کنید.#@
  ~|~   ~|~
-::{picture imageId=6585 link=magnify width=250}:: +::{picture imageId=13525 link=magnify width=250}::
 |~| |~|
-<br><br><br><br> <br><br> +<br><br><br><br> <br><br>
 __~~green:@#14:گام سوم#@:~~__ __~~green:@#14:گام سوم#@:~~__
-@#13:ای ا کیه را الی نید.#@ +@#13:وشه های کغذ را ا سط کاغذ تا کنی و لبه مثلث اولیه را ه بالا برردانید.#@
  ~|~   ~|~
-:: {picture imageId=6590 link=magnify width=250}:: +:: {picture imageId=13526 link=magnify width=250}::
  ~|~   ~|~
-<br><br><br> <br> +<br><br><br> <br>
   
 __~~green:@#14:گام چهارم#@:~~__ __~~green:@#14:گام چهارم#@:~~__
- @#13:کیسه چایی را اگ دست ا کید تا شبیه

ی
ک استوانه تو خالی شود.#@
+ @#13:موشک را سمت ا تا کنید.#@
  ~|~   ~|~
   
-:: {picture imageId=6591 link=magnify width=250}:: +:: {picture imageId=13527 link=magnify width=250}::
  |~|   |~|
-<br><br><br><br>
__~~green:@#14:گام خر#@:~~__

@#13:استوانه را روی میز به حالت ایستاده قرار دهید و

دقت کنید کـه میـز تکان نخـورد. در آخـر با کبـریت
+<br><br><br><br>
__~~green:@#14:گام پنم#@:~~__
-موشک ود را ا سمت الی ن روش کید.#@ +@#13:بال های موشک ا درست کنید و در آخر لبه ی تیز بالها را منند تصیر به سمت اخل م کنید. ا پرتاب موشک، س از طی مسیر دایره ای شک ، موشک به سمت شما بر میگردد .#@
  ~|~   ~|~
-:: {picture imageId=6592 link=magnify width=250}:: +:: {picture imageId=13528 link=magnify width=250}::
- ~|~  
-<br><br><br> <br> 
-@#13:حالا شمارش معکوس را شروع کنید. 
-10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1،#@ 
- ~|~  
-::{picture imageId=6593 link=magnify width=250}:: 
-  
- |~|  
-<br><br><br>  
-@#13:آتش...... 
-موشک شما به پرواز در می آید.#@ 
- ~|~  
-  
-:: {picture imageId=6594 link=magnify width=250}::  
 {FANCYTABLE} {FANCYTABLE}
 tabTitle:@#13:فیلم#@ tabTitle:@#13:فیلم#@
-{MEDIA(fileIds=114 ,width=300 ,height=200 ,autoplay=1 ,download=1)}{MEDIA} +
 tabTitle: @#13:مبانی علمی#@ tabTitle: @#13:مبانی علمی#@
-<br>
@#14:در این آزمایش به وضوح جابجایی هوای گرم و سرد را مشاهده می کنیم.
<br>
وزن کیسه چـای بیشتر از هـوا است. هنگامیکـه آن را آتش مـی زنیم، مـی سوزد و از وزنش کاسته مـی شود.
<br>
آتش باعث گـرم شدن هوای اطرافش می شود و جریانـی از هوای گـرم بـه سمت بالا می رود. بـه محض اینکـه
<br>
وزن کیسه چای در حال سوختن، کمتر از هوای گرمی بشود که به بالا صعود می کند، از روی میز جدا می شود
<br>
و به هوا می رود. کیسه چای تا زمانی که در حال سوختن است، به بالا رفتن خـود ادامه می دهد و زمانی که
<br>
سوختن آن متوقف شود، به پایین سقوط خواهد کرد.#@
<br>
+
 tabTitle: @#13:آزمایش ها و محصولات مرتبط#@ tabTitle: @#13:آزمایش ها و محصولات مرتبط#@
-آزمایش یک
<br>
((بالن آرزو4914))
+
 {TABBEDCONTENT}  {TABBEDCONTENT}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 16 تیر 1397 [06:40]   7   ارزو مستقیمی      جاری 
 چهارشنبه 13 تیر 1397 [09:28]   6   زینت شهباز بگیان      v  c  d  s 
 شنبه 05 خرداد 1397 [11:58]   5   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 شنبه 05 خرداد 1397 [11:58]   4   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 شنبه 05 خرداد 1397 [11:41]   3   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 شنبه 29 اردیبهشت 1397 [14:07]   2   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 آذر 1396 [11:38]   1   ارزو مستقیمی      v  c  d  s