نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
         0

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-93Lines: 1-98
-{TABBEDCONTENT()}
activeTabTitle:@#13:شرح آزمایش#@
+{PRODUCTINFO(productCode=2000000102948)}
{PRODUCTINFO}
 +@#18:::[http://mysmartfamily.ir/mavara-view_forum.php?forumId=4|بحث درباره این صفحه]::#@
-{FANCYTABLE(border=0)} 
-<br><br><br><br><br><br> 
-~~green:@#19:وسایل مورد نیاز#@:~~ 
-<br> 
-@#17:- پودر نیترات پتاسیم 
-- مقداری آب تقریبا 15 سی سی 
-- گوش اک کن +{TABBEDCONTENT()} />activeTabTitle:@#13:شرح آزایش#@
--کاغذ A4 
-- دک
#@
+{FANCYTABLE(border=0)} />


~~green:@#19:
سای مورد نیاز#@:~~


@#17:- کاغذ A4
#@
   
  ~|~   ~|~
-::{picture imageid=12901 link=magnify width=350}:: +::{picture imageid=13523 link=magnify width=350}::
 {FANCYTABLE} {FANCYTABLE}
-<br><br> +<br><br>
 __~~green:@#20:::مراحل انجام::#@~~__ __~~green:@#20:::مراحل انجام::#@~~__
 {FANCYTABLE(border=0)} {FANCYTABLE(border=0)}
 ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 |~| ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 |~|
-<br><br><br><br> <br><br> +<br><br><br><br> <br><br>
 __~~green:@#14:گام اول#@:~~__ __~~green:@#14:گام اول#@:~~__
-@#13:یک ق غذای پودر نیترات اسی ا با 15 سی ی آب در یک لیوان مخلوط میکنیم#@ +@#13:یک س کغذ را ورت ی ا کنید.#@
  ~|~   ~|~
-::{picture imageId=12902 link=magnify width=250}:: +::{picture imageId=13524 link=magnify width=250}::
  ~|~  ~|~
-<br><br><br><br> <br><br> +<br><br><br><br> <br><br>
 __~~green:@#14:گام دوم#@:~~__ __~~green:@#14:گام دوم#@:~~__
-@#13:گ ک ک را ون محلول بزنید.#@ +@#13: ثلثی را کنید.#@
  ~|~   ~|~
-::{picture imageId=12903 link=magnify width=250}:: +::{picture imageId=13525 link=magnify width=250}::
 |~| |~|
-<br><br><br><br> <br><br> +<br><br><br><br> <br><br>
 __~~green:@#14:گام سوم#@:~~__ __~~green:@#14:گام سوم#@:~~__
-@#13: دخواه و را وی کاغذ نویید .#@ +@#13:گ ای کذ را ا وسط کاغذ ا کنید و لبه مثلث اولیه ا به بالا برگردانید.#@
  ~|~   ~|~
-:: {picture imageId=12908 link=magnify width=250}:: +:: {picture imageId=13526 link=magnify width=250}::
  ~|~   ~|~
-<br><br><br> <br> +<br><br><br> <br>
   
 __~~green:@#14:گام چهارم#@:~~__ __~~green:@#14:گام چهارم#@:~~__
- @#13:دت داشت باشید که نوته شما طوری باد ک وف به هم مط اشند.#@ + @#13:شک ا ا به سمت ل ا کنید.#@
  ~|~   ~|~
   
-:: {picture imageId=12905 link=magnify width=250}:: +:: {picture imageId=13527 link=magnify width=250}::
  |~|   |~|
-<br><br><br><br>
__~~green:@#14:گام خر#@:~~__
+<br><br><br><br>
__~~green:@#14:گام پنم#@:~~__
-@#13:با نک گوشه کا و ی شته را میسانی مشه میکنی ک فق وشه م میگیرد.#@ +@#13:بال ی موشک را ست کنید و ب ی تیز بالها را مانند تصویر به س داخل خم کنید. با رتاب موشک از طی مسیر دایر ای شک وشک ه سم م ر میگردد .#@
  ~|~   ~|~
-:: {picture imageId=12906 link=magnify width=250}:: +:: {picture imageId=13528 link=magnify width=250}::
- ~|~  
-<br><br><br> <br> 
-@#13:میسوزانیم مشاهده میکنیم که فقط نوشته ما آتش میگیرد 
-،#@ 
- ~|~  
-::{picture imageId=12907 link=magnify width=250}::

+{FANCYTABLE}

tabTitle
:@#13:فیلم#@
/> />
tabTitle: @#13:مبانی علمی#@tabTitle: @#13:آزمایش ها و محصولات مرتبط#@{TABBEDCONTENT}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 16 تیر 1397 [06:40]   7   ارزو مستقیمی      جاری 
 چهارشنبه 13 تیر 1397 [09:28]   6   زینت شهباز بگیان      v  c  d  s 
 شنبه 05 خرداد 1397 [11:58]   5   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 شنبه 05 خرداد 1397 [11:58]   4   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 شنبه 05 خرداد 1397 [11:41]   3   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 شنبه 29 اردیبهشت 1397 [14:07]   2   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 آذر 1396 [11:38]   1   ارزو مستقیمی      v  c  d  s