نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
         0
{PRODUCTINFO(productCode=2000000100784)}
{PRODUCTINFO}
{TABBEDCONTENT()}
activeTabTitle:@#13:شرح آزمایش#@


{FANCYTABLE(border=0)}~~green:@#19:وسایل مورد نیاز#@:~~


@#17:- چای کیسه ای

- بشقاب

- کبریت#@

~|~

::{picture imageid=13745 link=magnify width=350}::

{FANCYTABLE}__~~green:@#20:::مراحل انجام::#@~~__
{FANCYTABLE(border=0)}

~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 |~|
__~~green:@#14:گام اول#@:~~__

@#13:منگنه و نخ چای را بدون اینکه کیسه چای پاره

شود، باز کنید.#@

~|~

::{picture imageId=13846 link=magnify width=250}::

~|~

__~~green:@#14:گام دوم#@:~~__

@#13:کیسه چای را باز کنید.#@
~|~

::{picture imageId=13847 link=magnify width=250}::

|~|
__~~green:@#14:گام سوم#@:~~__

@#13:چای داخل کیسه را خالی کنید.#@

~|~


:: {picture imageId=13849 link=magnify width=250}::

~|~


__~~green:@#14:گام چهارم#@:~~__

@#13:کیسه چایی را با انگشتان دست باز کنید تا شبیه

یک استوانه تو خالی شود.#@


~|~

:: {picture imageId=13848 link=magnify width=250}::
|~|{FANCYTABLE}

tabTitle:@#13:فیلم#@

.

tabTitle: @#13:مبانی علمی#@@#14: .#@tabTitle: @#13:آزمایش ها و محصولات مرتبط#@
.


.


{TABBEDCONTENT}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 مرداد 1397 [06:43]   14   زهرا دارابی      جاری 
 چهارشنبه 17 مرداد 1397 [06:42]   13   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:56]   12   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:47]   11   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:36]   10   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:35]   9   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:34]   8   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:29]   7   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:24]   6   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:17]   5   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:15]   4   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:07]   3   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:00]   2   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [12:35]   1   علیرضا ذاکری      v  c  d  s