نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
         0

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-103Lines: 1-98
 {PRODUCTINFO(productCode=2000000100784)} {PRODUCTINFO(productCode=2000000100784)}
 {PRODUCTINFO} {PRODUCTINFO}
 {TABBEDCONTENT()} {TABBEDCONTENT()}
 activeTabTitle:@#13:شرح آزمایش#@ activeTabTitle:@#13:شرح آزمایش#@
 {FANCYTABLE(border=0)} {FANCYTABLE(border=0)}
 

 

 ~~green:@#19:وسایل مورد نیاز#@:~~ ~~green:@#19:وسایل مورد نیاز#@:~~
 
 
 @#17:- آب @#17:- آب
 - قاشق - قاشق
 - قیف - قیف
 - بادکنک - بادکنک
 - توری - توری
 - آرد ذرت#@ - آرد ذرت#@
   
  ~|~   ~|~
 ::{picture imageid=13850 link=magnify width=350}:: ::{picture imageid=13850 link=magnify width=350}::
 {FANCYTABLE} {FANCYTABLE}
 

 

 __~~green:@#20:::مراحل انجام::#@~~__ __~~green:@#20:::مراحل انجام::#@~~__
 {FANCYTABLE(border=0)} {FANCYTABLE(border=0)}
 ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 |~| ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 |~|
 

 

 __~~green:@#14:گام اول#@:~~__ __~~green:@#14:گام اول#@:~~__
-@#13:مننه و نخ چای را بدو اینکه کی چی پره />
شو
د با کنید.#@
+@#13:ی الی دو ا رد رت دخل باکنک بریزید.#@
  ~|~   ~|~
 ::{picture imageId=13846 link=magnify width=250}:: ::{picture imageId=13846 link=magnify width=250}::
  ~|~  ~|~
 

 

 __~~green:@#14:گام دوم#@:~~__ __~~green:@#14:گام دوم#@:~~__
-@#13:کیه چای ا با کنید.#@ +@#13:ال باکنک آب بریزید.#@
  ~|~   ~|~
 ::{picture imageId=13847 link=magnify width=250}:: ::{picture imageId=13847 link=magnify width=250}::
 |~| |~|
 

 

 __~~green:@#14:گام سوم#@:~~__ __~~green:@#14:گام سوم#@:~~__
-@#13:چی اخل کیه ای کنید.#@ +@#13:وری ا ه و ادکک گره بزنید.#@
  ~|~   ~|~
 :: {picture imageId=13849 link=magnify width=250}::  :: {picture imageId=13849 link=magnify width=250}::
  ~|~   ~|~
     
 __~~green:@#14:گام چهارم#@:~~__ __~~green:@#14:گام چهارم#@:~~__
- @#13:کیس ایی را ا نشتا دت باز کنید ا شی

ی
ک اوانه تو ی ود.#@
+ @#13: بادکنک را فار دیدمی بینید که اکک ا وراخ های توری یون ی یزد.(:biggrin:)#@
  ~|~   ~|~
   
 :: {picture imageId=13848 link=magnify width=250}::  :: {picture imageId=13848 link=magnify width=250}::
  |~|   |~|
   {FANCYTABLE} {FANCYTABLE}
 tabTitle:@#13:فیلم#@ tabTitle:@#13:فیلم#@
 . .
 tabTitle: @#13:مبانی علمی#@ tabTitle: @#13:مبانی علمی#@
 
 
-@#14: .#@ +@#14: آیا با آرد معمولی هم این کار امکان پذیر است؟ #@
 
 
 tabTitle: @#13:آزمایش ها و محصولات مرتبط#@ tabTitle: @#13:آزمایش ها و محصولات مرتبط#@
-. +((خلاقیت: خمیر بازیگوش|خمیر بازیگوش))
((خلاقیت: خمیر جادویی|خمیر جادویی))
((خلاقیت: اسلایم|اسلایم))
 
 
-. +
 {TABBEDCONTENT}  {TABBEDCONTENT}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 مرداد 1397 [06:43]   14   زهرا دارابی      جاری 
 چهارشنبه 17 مرداد 1397 [06:42]   13   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:56]   12   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:47]   11   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:36]   10   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:35]   9   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:34]   8   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:29]   7   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:24]   6   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:17]   5   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:15]   4   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:07]   3   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:00]   2   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [12:35]   1   علیرضا ذاکری      v  c  d  s