نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
         0

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-137Lines: 1-98
 {PRODUCTINFO(productCode=2000000100784)} {PRODUCTINFO(productCode=2000000100784)}
 {PRODUCTINFO} {PRODUCTINFO}
 {TABBEDCONTENT()} {TABBEDCONTENT()}
 activeTabTitle:@#13:شرح آزمایش#@ activeTabTitle:@#13:شرح آزمایش#@
 {FANCYTABLE(border=0)} {FANCYTABLE(border=0)}
 

 

 ~~green:@#19:وسایل مورد نیاز#@:~~ ~~green:@#19:وسایل مورد نیاز#@:~~
 
 
-@#17:- چای کیس ای +@#17:- آب

- ق
اشق />
- ق
ی />
- ب
ادکنک
-- شا +- ی
-- کریت#@ +- رد ذرت#@
   
  ~|~   ~|~
-::{picture imageid=6586 link=magnify width=350}:: +::{picture imageid=13850 link=magnify width=350}::
 {FANCYTABLE} {FANCYTABLE}
 

 

 __~~green:@#20:::مراحل انجام::#@~~__ __~~green:@#20:::مراحل انجام::#@~~__
 {FANCYTABLE(border=0)} {FANCYTABLE(border=0)}
 ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 |~| ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 |~|
 

 

 __~~green:@#14:گام اول#@:~~__ __~~green:@#14:گام اول#@:~~__
-@#13:مننه و نخ چای را بدو اینکه کی چی پره />
شو
د با کنید.#@
+@#13:ی الی دو ا رد رت دخل باکنک بریزید.#@
  ~|~   ~|~
-::{picture imageId=6589 link=magnify width=250}:: +::{picture imageId=13846 link=magnify width=250}::
  ~|~  ~|~
 

 

 __~~green:@#14:گام دوم#@:~~__ __~~green:@#14:گام دوم#@:~~__
-@#13:کیه چای ا با کنید.#@ +@#13:ال باکنک آب بریزید.#@
  ~|~   ~|~
-::{picture imageId=6585 link=magnify width=250}:: +::{picture imageId=13847 link=magnify width=250}::
 |~| |~|
 

 

 __~~green:@#14:گام سوم#@:~~__ __~~green:@#14:گام سوم#@:~~__
-@#13:چی اخل کیه ای کنید.#@ +@#13:وری ا ه و ادکک گره بزنید.#@
  ~|~   ~|~
-:: {picture imageId=6590 link=magnify width=250}:: +:: {picture imageId=13849 link=magnify width=250}::
  ~|~   ~|~
     
 __~~green:@#14:گام چهارم#@:~~__ __~~green:@#14:گام چهارم#@:~~__
- @#13:کیس ایی را ا نشتا دت باز کنید ا شی

ی
ک اوانه تو ی ود.#@
+ @#13: بادکنک را فار دیدمی بینید که اکک ا وراخ های توری یون ی یزد.(:biggrin:)#@
  ~|~   ~|~
   
-:: {picture imageId=6591 link=magnify width=250}:: +:: {picture imageId=13848 link=magnify width=250}::
  |~|   |~|
  -__~~green:@#14:گام آخر#@:~~__ 
-@#13:استوانه را روی میز به حالت ایستاده قرار دهید و 
-دقت کنید کـه میـز تکان نخـورد. در آخـر با کبـریت 
-موشک خود را از قسمت بالای آن روشن کنید.#@ 
- ~|~  
-:: {picture imageId=6592 link=magnify width=250}:: 
- ~|~  
- 
-@#13:حالا شمارش معکوس را شروع کنید. 
-10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1،#@ 
- ~|~  
-::{picture imageId=6593 link=magnify width=250}:: 
-  
- |~|  
-


 
-@#13:آتش...... 
-موشک شما به پرواز در می آید.#@ 
- ~|~  
-  
-:: {picture imageId=6594 link=magnify width=250}::  
 {FANCYTABLE} {FANCYTABLE}
 tabTitle:@#13:فیلم#@ tabTitle:@#13:فیلم#@
-{MEDIA(fileIds=114 ,width=300 ,height=200 ,autoplay=1 ,download=1)}{MEDIA} +.
 tabTitle: @#13:مبانی علمی#@ tabTitle: @#13:مبانی علمی#@
 
 
-@#14:در این آزمایش به وضوح جابجایی هوای گرم و سرد را مشاهده می کنیم.


وزن کیسه چـای
بیشتر از هـوا است. هنگامیکـه آن را آتش مـی زنیم، مـی سوزد و از وزنش کاسته مـی شود.


آتش با
عث گـرم شدن هوای اطرافش می شود و جریانـی از هوای گـرم بـه سمت بالا می رود. بـه محض اینکـه


وز
ن کیسه چای در حال سوختن، کمتر از هوای گرمی بشود که به بالا صعود می کند، از ری می جدا می شود


و به هوا می
رود. کیسه چای تا زمانی که در حال سوختن ست، به بالا رفتن خـود ادامه می دهد و زمانی که


سوختن آن متوقف شود، به پایین سقوط خواهد کرد.
#@
+@#14: آیا با آرد معمولی هم این کار امکان یر است #@
 
 
 tabTitle: @#13:آزمایش ها و محصولات مرتبط#@ tabTitle: @#13:آزمایش ها و محصولات مرتبط#@
-مایش ی +((لقیت: خمیر بازیگوش|خمیر بازیوش))
((خلاقیت: خمیر جادویی|خمیر جادویی))
((خلاقیت: اسلایم|اسلایم))
 
 
-((بالن آرزو4914)) +
 {TABBEDCONTENT}  {TABBEDCONTENT}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 مرداد 1397 [06:43]   14   زهرا دارابی      جاری 
 چهارشنبه 17 مرداد 1397 [06:42]   13   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:56]   12   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:47]   11   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:36]   10   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:35]   9   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:34]   8   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:29]   7   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:24]   6   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:17]   5   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:15]   4   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:07]   3   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:00]   2   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [12:35]   1   علیرضا ذاکری      v  c  d  s