نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
         0
{PRODUCTINFO(productCode=2000000100111)}
{PRODUCTINFO}

@#18:::[http://mysmartfamily.ir/mavara-view_forum.php?forumId=4|بحث درباره این صفحه]::#@

{TABBEDCONTENT()}
activeTabTitle:@#13:شرح آزمایش#@


{FANCYTABLE(border=0)}
<br><br><br><br><br>
~~green:@#19:وسایل مورد نیاز#@:~~
<br>
@#17:- کاغذ

- مداد

- قیچی

- سکه 100 و 500 تومانی#@

~|~

::{picture imageid=14522 link=magnify width=350}::

{FANCYTABLE}
<br><br>
__~~green:@#20:::مراحل انجام::#@~~__
{FANCYTABLE(border=0)}

~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 |~|

<br><br><br><br><br>
__~~green:@#14:گام اول#@:~~__

@#13:سکه 100تومانی را روی کاغذ بگذارید و دورش را با مداد بکشید.#@

~|~

::{picture imageId=14523 link=magnify width=250}::

~|~

<br><br><br><br><br>

__~~green:@#14:گام دوم#@:~~__

@#13:کاغذ را ببرید.#@
~|~

::{picture imageId=14524 link=magnify width=250}::

|~|
<br><br><br><br><br>

__~~green:@#14:گام سوم#@:~~__

@#13:سعی کنید سکه 500 تومانی را از دایره رد کنید.امکان پذیر نیست!#@

~|~


:: {picture imageId=14525 link=magnify width=250}::

~|~

<br><br><br><br><br>
__~~green:@#14:گام چهارم#@:~~__

@#13:کاغذ را از وسط تا کنید سعی کنید سکه 500 تومانی را عبور دهید.باز هم ممکن نیست!#@


~|~

:: {picture imageId=14526 link=magnify width=250}::
|~|
<br><br><br><br><br>
__~~green:@#14:گام آخر#@:~~__

@#13:کافی است دو طرف کاغذ را بگیرید و به سمت بالا ببرید.سکه به راحتی رد می شود!#@
~|~

:: {picture imageId=6695 link=magnify width=250}::{FANCYTABLE}
tabTitle:@#13:فیلم#@

@#13:ماریا کمالی _ 6 ساله _ شعبه نگین ظفر#@

<br>
<iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/xT17O/vt/frame" height="360" width="640" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" ></iframe>
[https://hw19.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/ef5ef1c782e1f4467a57421c989d5b6a10868371-480p__96725.mp4|دریافت این ویدیو]

<br><br>

<iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/JYvjN/vt/frame" height="360" width="640" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" ></iframe>
[https://as1.asset.aparat.com/aparat-video/d128725f994e1863795450fc98093be79740613-480p__29456.mp4|دریافت این ویدیو]

tabTitle: @#13:مبانی علمی#@

@#14:وقتی کاغذ را تا می کنیم و دو طرف آن را به بالا می کشیم، قطر کاغذ افزایش پیدا می کند
<br>
و باعث می شود سکه ای که قطرش بزرگتر از کاغذ تا نشده بود به راحتی از کاغذ تا شده عبور کند. #@

tabTitle: @#13:آزمایش ها و محصولات مرتبط#@

((خلاقیت: عبور از کاغذ|عبور از کاغذ))


{TABBEDCONTENT}