نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
::{FANCYTABLE(twidth=1280, border=0)}
{picture imageId=21422 width=1280 link=mavara-index.php?page=باشگاه+استعدادیابی}
{FANCYTABLE}
@#20:__..........................................................~~white:.......~~محصولات پیشنهادی~~white:.......~~..........................................................__#@
::{PRODUCTSHOW(productCode=2000000105666;showCart=y,productCode= 2000000105642;showCart=y,productCode= 2000000105680;showCart=y,productCode= 1000000151299;showCart=y,productCode= 2000000105857;showCart=y)}::
{PRODUCTSHOW}

{FANCYTABLE(twidth=1280, border=0)}
~w:500 ~|~ ~w:390 ~|~ ~w:390 |~|
::{picture imageId=21393 width=380 link=mavara-index.php?page=خلاقیت%3A+مجموعه+آزمایش+های+ارشمیدس}:: ~|~ {picture imageId=21392 width=380 link=mavara-index.php?page=ربات+تراکتور+پیشرفته+DIY} ~|~ ~rs:2 {picture imageId=21391 width=520 link=/mavara-index.php?page=خلاقیت%3A+مجموعه+آزمایش+های+زکریای+رازی} |~|
{picture imageId=21394 width=380 link=mavara-index.php?page=کارگاه+های+روبومکانیک}:: ~|~ {picture imageId=21395 width=380 link=mavara-index.php?page=باغبان+کوچک} ~|~
{FANCYTABLE}
@#20:__..........................................................~~white:.......~~کارگاه های علمی و آموزشی~~white:.......~~..........................................................__#@
{picture imageId=20624 width=1000 link=mavara-index.php?page=باشگاه+استعدادیابی }
{picture imageId=20659 width=1000 link=mavara-index.php?page=کارگاه+روبومکانیک+-+اتوماتا+(مقدماتی)}
{picture imageId=20798 width=1000 link=mavara-index.php?page=کارگاه+روبومکانیک+-+ادیسون+(مکانیک+مقدماتی)}
{picture imageId=20799 width=1000 link=mavara-index.php?page=کارگاه+روبومکانیک+-+داوینچی+(مکانیک+پیشرفته+A)}
{picture imageId=20800 width=1000 link=mavara-index.php?page=کارگاه+روبومکانیک+-+داوینچی+(مکانیک+پیشرفته+B)}
{MODULE(module=logged_users, align=right)}{MODULE} {picture imageId=20423 width=1100 link=mavara-index.php?page=کارگاه+کشاورزی}
{picture imageId=20620 width=1280 }::