نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
         0
::{picture imageId=20630 width=1000 }
{FANCYTABLE( twidth=1000 border=0, tbgc=#FFE3E3)}
~w:50 ~|~ ~w:800 ~|~ ~w:300 |~|
~|~ @#18:~~pink:.~~
~~purple:__باشگاه شناسایی و پرورش استعدادها،
فرصتی برای شناخت، پرورش و تأمین نیروی انسانی نخبه__~~#@

@#16:عضویت در باشگاه استعدادیابی «خانواده باهوش من» و شرکت در کارگاه‌های شکوفایی استعدادها و حرکت در مسیر صحیح رشد شغلی می‌تواند در آینده زمینه‌ساز معرفی افراد نخبه به صاحبان صنایع و کسب وکارها شود. همچنین، «خانواده باهوش من» به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و موسسات اعطای بورسیه‌های تحصیلی، کمک می‌کند تا با بهره‌گیری از ارتباط با این نوجوانان مستعد در این باشگاه، برای گزینش کاندیداهای مناسب خود اقدام کنند. همچنین ما در این باشگاه با تربیت نیروی انسانی نخبه و کارآمد و گسترش تدریجی شبکه منابع انسانی مفید و مستعد، می‌توانیم شایسته‌ترین و بهترین نیروهای حرفه‌ای را در آینده برای کسب موقعیت‌های شغلی صنایع و کسب و کارهای بزرگ و کوچک معرفی کنیم و روند استخدام نیروی انسانی نخبه و کارآمد را تسهیل بخشیم.#@ ~|~
{picture imageId=20625 width=350}
{FANCYTABLE}
{FANCYTABLE( twidth=1000 border=0, tbgc=#EBEEFF)}

{picture imageId=20627 width=350} ~|~ . ~|~ !____ ~~purple:عضویت در باشگاه خانواده باهوش من~~____
@#16: * بستر مناسب جهت شناسایی و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان
* کمک به رشد و تقویت مهارت‌های فردی
* یادگیری تخصص مرتبط با استعدادهای نوجوانان
* انتخاب واضح و روشن از رشتهٔ دانشگاهی
* ایجاد آینده شغلی روشن
* تقویت روحیه همکاری در کار گروهی
* مدیریت و هدایت ایده‌ها و محصولات نوآورانه
* دریافت پروژه از صنایع و شرکت‌ها و ارائه به اعضای باشگاه شکوفایی استعدادها
* ایجاد بانک سرمایه‌های انسانی و معرفی نیروی انسانی مفید و کارآمد به صاحبان صنایع و کسب و کارها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و موسسات اعطای بورسیه#@ |~|
{FANCYTABLE}
{picture imageId=20628 width=1000}
{FANCYTABLE( twidth=1000 border=0, tbgc=#00127A)}
~w:50 ~|~ ~w:800 ~|~ ~w:300 |~|
~|~ @#18:~~blue:.~~
~~white:__نخبگی انحصاری نیست!
هر کودکی می‌تواند نخبه باشد__~~#@

~~white:@#16:اغلب نخبه را فردی خاص با ضریب هوشی بسیار بالا می‌پنداریم. شاید اگر کاشف نیروی جاذبه نیز در موقعیتی خاص قرار نمی‌گرفت که سیب بر سرش پرتاب شود، هرگز به نیروی گرانش پی‌ نمی‌برد. در واقع، هر انسانی که در جای درست خود قرار گرفته و از حداکثر ظرفیت‌هایش به درستی بهره می‌گیرد، از دیدگاه ما نخبه است. اگر دقیق بنگریم، یک نجار هنرمند و خلاق که استعدادهایش را به درستی کشف و محقق کرده است، نخبه به شمار می‌رود. چنین نخبه‌ای هم خود راضی و خشنود است و هم جامعه خود را از توانمندی‌های خویش بهره‌مند می‌سازد. #@~~ ~|~
{picture imageId=20629 width=350} |~|
{FANCYTABLE}
{picture imageId=20624 width=1000 }
{picture imageId=20620 width=1000 }::