نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
Jafari: قانون سوم نیوتن یکشنبه 12 آذر 1396 [12:23]
مثال های عملی از قانون سوم
این قانون که به قانون عمل و عکس العمل هم معروف است، می گوید:
 • اگر به جسمی نیرویی وارد کنیم،
  • آن جسم به ما نیرویی به همان اندازه ولی در جهت عکس وارد می کند.

این قانون را در حرکت همه اجسام می توان مشاهده کرد.

به مثال های زیر توجه کنید:


 • وقتی که بر روی زمین راه می رویم، در واقع با پای خود زمین را به عقب هل می دهیم.
  • در نتیجه زمین هم ما را به جلو هل می دهد و به این ترتیب ما به جلو حرکت می کنیم.
 • به این ترتیب هنگام دویدن، به زمین نیروی بیشتری وارد می کنیم و در نتیجه زمین هم به ما نیروی بیش تری وارد می کند و ما سریع تر به جلو حرکت می کنیم.
اگر هنگام دویدن بیش تر از هنگام راه رفتن خسته می شویم به این خاطر است که نیروی بیش تری به زمین وارد می کنیم.

 • وسایل نقلیه ای که لاستیک دارند هنگام حرکت بر روی زمین لاستیک آن ها زمین را به عقب هل می دهد و درنتیجه زمین هم آن را به جلو هل می دهد. و به این ترتیب اتوموبیل و موتورسیکلت روی زمین حرکت می کنند.

 • پروانه ی کشتی یا قایق وقتی که در آب می چرخد، آب را به عقب هل می دهد و طبق این قانون آب نیز آن را به جلو هل داده و کشتی یا قایق به جلو حرکت می کند.
 • ملخ هواپیما با چرخش خود هوا را به عقب می راند، در نتیجه هوا نیز هواپیما را به جلو هل داده و باعث حرکت آن به جلو می شود.
 • گاز های خروجی از انتهای موشک، هوا را به عقب هل داده و در نتیجه هوا موشک را به جلو هل داده و باعث حرکت آن به جلو می شود.

 • آزمایش: یک بادکنک را باد کرده و دهانه آن را با دست نگهدارید، حال دهانه بادکنک را رها کنید. چه اتفاقی می افتد؟ علت این اتفاق را توضیح دهید.
  • سوال: علت حرکت ماشین زیر را توضیح دهید.
عمل و عکس العمل