نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
راضیه اسلامی: مبانی علمی را برای مخاطب کودک چگونه بنوبسیم ؟ یکشنبه 03 تیر 1397 [07:33]
1-ساده و روان باشد.

2-کلمات ثقیل -دشوار و پیچیده نباشند .

3-کلماتی مثل به وضوح .میدانیم و... که از لحاظ روانشناسی انرژی منفی دارند .نوشته نشود .(کودکی بر روی مبانی علمی کلیک میکند .به احتمال زیاد نمی دانسته که به این بخش آمده ومیخواهد کنجکاوی خود را اغنا کند.)

4-زبان نوشتاری در مراحل و اتفاقات علمی که رخ میدهد,توصیفی باشد.بیان شود که از لحاظ علمی چه اتفاقی می افتد .(بدون افراط و تفریط )

5-در توصیف مبانی علمی لطفا از شرح خود آزمایش اجتناب شود .

6-تلاش شود که حداکثر در 5 خط تمام شود .

7-اگر فیلم .اسلاید .کلیپ و مطلب مرتبط با موضوع علمی آزمایش داشتید برای بررسی بدهید .پس از بررسی لینک آن گذاشته می شود .

8-در پایان مبانی علمی میتوان پدیده ی دیگری که از لحاظ علمی مرتبط با آزمایش هست رابیان کرد البته بطور سوالی ...