نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
H{maketoc}
::{FANCYTABLE(border=0)}
::{picture imageId=1881 height=300 link=magnify}:: ~|~ ::{picture imageId=16478 height=300 link=magnify =شبکه+باشگاه+استعدادیابی+و+فن+آوری} :: ~|~ ::{picture imageId=16566 width=400 height=300 link=magnify} ::|~|
:: __((کارگاه‌های استعدادیابی|کارگاه های خلاقیت در باشگاه استعدادیابی))__ :: ::‌ :: :: __---- >>> [#تماس با ما:|اطلاعات تماس با مراکز] __:: ~|~ ::__مدل نظری: :: ::((شبکه باشگاه استعدادیابی و فن آوری|یافتن استعدادهای نوجوان و رشد و تعالی آن:: :: تا دستیابی به آینده شغلی ایده آل (ارتباط با صنعت) ))__ :: ~|~ <br> :: __((دعوت به همکاری در تولید اسباب بازی های فکری))__ ::
{FANCYTABLE}
{FANCYTABLE(border=0)}
~w:170 ~|~ ~w:170 ~|~ ~w:450 ~|~ ~w:230 |~|
<br> <br> ::{picture imageId=13031 height=100 link=account-browse_product.php?findWhat=StgId&find=خلاقیت%20و%20پژوهش}:: ~|~ <br> <br> ::{picture imageId=13030 height=100 link=account-browse_product.php?sort_mode=StfName_asc&findWhat=StfName&find=نقاشی&search=جستجو}:: ~|~
~rs:2 :: {picture imageId=15245 height=210 width=500 link=http://www.mysmartfamily.ir/mavara-index.php?page=%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87+%DA%86%D8%A7%D9%BE+%D9%88+%D8%AD%DA%A9+%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84+%D8%B3%D9%87+%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C}:: <br> @#16::: __((هزینه چاپ و حک لیزر کریستال سه بعدی)) __::#@
~|~
{picture imageId=16494 height=260 width=240 link=mavara-index.php?page=بازی+4D+حیوانات+60+طرح} ~rs:2 |~|
|~| <br> <br> ::{picture imageId=13029 height=100 link=account-browse_product.php?sort_mode=StfName_asc&findWhat=StgId&find=آموزشی&search=جستجو}:: ~|~ <br> <br> ::{picture imageId=13034 height=100 link=account-browse_product.php?sort_mode=StfName_asc&findWhat=StgId&find=ساختنی+آموزشی&search=جستجو}::
{FANCYTABLE}
::{FANCYTABLE(border=0, tbgc=#fcfcfc)}
~w:50 ~|~ ~w:1200 |~|
:: :: ~|~ {picture imageId=13080 height=255 width=230 link=http://mysmartfamily.ir/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3+%D8%A8%D8%A7+%D9%85%D8%A7}{picture imageId=7968 height=255 width=230 link=account-browse_product.php}{picture imageId=14884 height=255 width=230 link=mavara-index.php?page=باشگاه+خلاقیت}{picture imageId=7972 height=255 width=230 link=mavara-index.php?page=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA+%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2}{picture imageId=7970 height=255 width=230 link=mavara-index.php?page=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C} |~|
:: :: ~|~ {picture imageId=7973 height=255 width=230 link=mavara-index.php?page=+%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+}{picture imageId=7974 height=255 width=230 link=mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87+%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C+%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C140%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C}{picture imageId=7975 height=255 width=230 link=mavara-index.php?page=%D9%87%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D8%B3%D9%87+%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C}{picture imageId=7976 height=255 width=230 link=mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B3%D8%AA+%D8%A8%D9%86%D8%AF+%D9%87%D8%A7}{picture imageId=7977 height=255 width=230 link=mavara-index.php?page=%D8%B1%DB%8C%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C} |~|
:: :: ~|~ {picture imageId=7978 height=255 width=230 link=mavara-index.php?page=+%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84+}{picture imageId=7979 height=255 width=230 link=mavara-index.php?page=%D8%B3%D9%86%DA%AF+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C+%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C+%D9%88+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C}{picture imageId=7980 height=255 width=230 link=mavara-index.php?page=%D8%B9%D8%B5%D8%A7+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C+%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C+%28%DA%A9%D8%B1%D9%87+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%29+}{picture imageId=7981 height=255 width=230 link=mavara-index.php?page=%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1}{picture imageId=7982 height=255 width=230 link=mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C+%D8%AA%DA%A9+%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9} |~|
:: :: ~|~ {picture imageId=7983 height=255 width=230 link=mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C}{picture imageId=7984 height=255 width=230 link=mavara-index.php?page=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C+}{picture imageId=7985 height=255 width=230 link=mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%DB%8C}{picture imageId=7986 height=255 width=230 link=mavara-index.php?page=%DA%A9%DB%8C%D8%AA+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%88+%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C}{picture imageId=7987 height=255 width=230 link=mavara-index.php?page=%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87+%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C+%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA} |~|
:: :: ~|~ {picture imageId=7988 height=255 width=230 link=mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81}{picture imageId=7989 height=255 width=230 link=mavara-index.php?page=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8+%D9%88+%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%D8%B5}{picture imageId=7990 height=255 width=230 link=mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%AA+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1}{picture imageId=7971 height=255 width=230 link=mavara-index.php?page=%DA%A9%DB%8C%D8%AA+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C} |~|
{FANCYTABLE}
@#14: :: در باشگاه استعدادیابی، چنین نمونه هایی فراوان وجود دارد و بسیاری از
نمونه های آتی آن نیز با همکاری و هم یاری شما عزیزان ساخته خواهد شد. #@::
@#14: ::برای شروع پیشنهاد می کنیم:
__[mavara-list_forums.php|انجمن ها] __را مرور کرده و مطالب منتشر شده در آن را مطالعه کنید. #@::
! تماس با ما:
::{FANCYTABLE(border=0, tbgc=#fcfcfc)}
~w:50 ~|~ ~w:350 ~|~ ~w:350 ~|~ ~w:250 |~|
:: :: ~|~ __((کارگاه‌های استعدادیابی|باشگاه استعدادیابی)) : خانواده باهوش من__ ~|~ فلکه دوم تهرانپارس، انتهای خیابان جشنواره، فرهنگ سرای اشراق، پارک کتاب کودک، خانواده باهوش من ~|~ تلفن: 77344198 ( تلفن مستقیم ) / 77324112 , 77323839 (داخلی 515 ) |~|
<br> |~|
:: :: ~|~ __فروشگاه فرهنگسرای اشراق : خانواده باهوش من__ ~|~ فلکه دوم تهرانپارس، انتهای خیابان جشنواره، فرهنگ سرای اشراق، ساختمان آموزش، خانواده باهوش من ~|~ تلفن: تلفن: 77324112 , 77323839 (داخلی 212) |~|
<br> |~|
:: :: ~|~ اسباب بازی آموزشی و فکری __ بام لند__ ~|~ - اتوبان ﻫﻤﺖ، ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻠﻮار ﮐﺎﺷﺎن، خیابان موج بلوار صدف، مرکز تجاری تفریحی بام لند.، شهربازی بام لند، پلاک GB1 ~|~ تلفن: 40447318 |~|
<br> |~|
:: :: ~|~ اسباب بازی آموزشی و فکری __جم سنتر __ ~|~ - نیاوران، خیابان جماران، مجتمع اداری تجاری جم سنتر، طبقه اول ~|~ تلفن: 26450664 |~|
<br> |~|
:: :: ~|~ اسباب بازی آموزشی و فکری __نگین ظفر__ ~|~ - شریعتی، روبروی ظفر،پاساژ نگین ظفر، طبقه همکف، واحد 19، ~|~ تلفن: 26700622 |~|
<br> |~|
:: :: ~|~ اسباب بازی آموزشی و فکری __باغ کتاب__ ~|~ - بزرگراه حقانی، مسیر غرب به شرق، بعد از تقاطع بزرگراه شهید مدرس، خروجی کتابخانه ملی، باغ کتاب ‏تهران ~|~ تلفن: 96045744 |~|
<br> |~|

|~|
{FANCYTABLE}::