نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
{PRODUCTINFO(productCode=2000000102948)}
{PRODUCTINFO}

@#18:::[http://mysmartfamily.ir/mavara-view_forum.php?forumId=4|بحث درباره این صفحه]::#@{TABBEDCONTENT()}
activeTabTitle:@#13:شرح آزمایش#@


{FANCYTABLE(border=0)}
<br><br><br><br><br><br>
~~green:@#19:وسایل مورد نیاز#@:~~
<br>
@#17:- کاغذ A4#@

~|~

::{picture imageid=13523 link=magnify width=350}::

{FANCYTABLE}
<br><br>
__~~green:@#20:::مراحل انجام::#@~~__
{FANCYTABLE(border=0)}

~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 |~|

<br><br><br><br> <br><br>
__~~green:@#14:گام اول#@:~~__

@#13:یک سمت کاغذ را به صورت مثلثی تا کنید.#@

~|~

::{picture imageId=13524 link=magnify width=250}::

~|~

<br><br><br><br> <br><br>

__~~green:@#14:گام دوم#@:~~__

@#13:قسمت مثلثی را تا کنید.#@
~|~

::{picture imageId=13525 link=magnify width=250}::

|~|
<br><br><br><br> <br><br>

__~~green:@#14:گام سوم#@:~~__

@#13:گوشه های کاغذ را تا وسط کاغذ تا کنید و لبه مثلث اولیه را به بالا برگردانید.#@

~|~


:: {picture imageId=13526 link=magnify width=250}::

~|~
<br><br><br> <br>

__~~green:@#14:گام چهارم#@:~~__

@#13:موشک را از وسط به سمت داخل تا کنید.#@


~|~

:: {picture imageId=13527 link=magnify width=250}::
|~|
<br><br><br><br>
__~~green:@#14:گام پنجم#@:~~__

@#13:بال های موشک را درست کنید و در آخر لبه ی تیز بالها را مانند تصویر به سمت داخل خم کنید. با پرتاب موشک، پس از طی مسیر دایره ای شکل ، موشک به سمت شما بر میگردد .#@
~|~

:: {picture imageId=13528 link=magnify width=250}::
{FANCYTABLE}

tabTitle:@#13:فیلم#@tabTitle: @#13:مبانی علمی#@tabTitle: @#13:آزمایش ها و محصولات مرتبط#@{TABBEDCONTENT}