نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
         0

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-98Lines: 1-98
 {PRODUCTINFO(productCode=2000000102948)} {PRODUCTINFO(productCode=2000000102948)}
 {PRODUCTINFO} {PRODUCTINFO}
 @#18:::[http://mysmartfamily.ir/mavara-view_forum.php?forumId=4|بحث درباره این صفحه]::#@ @#18:::[http://mysmartfamily.ir/mavara-view_forum.php?forumId=4|بحث درباره این صفحه]::#@
 {TABBEDCONTENT()} {TABBEDCONTENT()}
 activeTabTitle:@#13:شرح آزمایش#@ activeTabTitle:@#13:شرح آزمایش#@
 {FANCYTABLE(border=0)} {FANCYTABLE(border=0)}
 

 

 ~~green:@#19:وسایل مورد نیاز#@:~~ ~~green:@#19:وسایل مورد نیاز#@:~~
 
 
 @#17:- کاغذ A4#@ @#17:- کاغذ A4#@
   
  ~|~   ~|~
 ::{picture imageid=13523 link=magnify width=350}:: ::{picture imageid=13523 link=magnify width=350}::
 {FANCYTABLE} {FANCYTABLE}
 

 

 __~~green:@#20:::مراحل انجام::#@~~__ __~~green:@#20:::مراحل انجام::#@~~__
 {FANCYTABLE(border=0)} {FANCYTABLE(border=0)}
 ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 |~| ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 |~|
 

 

 __~~green:@#14:گام اول#@:~~__ __~~green:@#14:گام اول#@:~~__
 @#13:یک سمت کاغذ را به صورت مثلثی تا کنید.#@ @#13:یک سمت کاغذ را به صورت مثلثی تا کنید.#@
  ~|~   ~|~
 ::{picture imageId=13524 link=magnify width=250}:: ::{picture imageId=13524 link=magnify width=250}::
  ~|~  ~|~
 

 

 __~~green:@#14:گام دوم#@:~~__ __~~green:@#14:گام دوم#@:~~__
 @#13:قسمت مثلثی را تا کنید.#@ @#13:قسمت مثلثی را تا کنید.#@
  ~|~   ~|~
 ::{picture imageId=13525 link=magnify width=250}:: ::{picture imageId=13525 link=magnify width=250}::
 |~| |~|
 

 

 __~~green:@#14:گام سوم#@:~~__ __~~green:@#14:گام سوم#@:~~__
 @#13:گوشه های کاغذ را تا وسط کاغذ تا کنید و لبه مثلث اولیه را به بالا برگردانید.#@ @#13:گوشه های کاغذ را تا وسط کاغذ تا کنید و لبه مثلث اولیه را به بالا برگردانید.#@
  ~|~   ~|~
 :: {picture imageId=13526 link=magnify width=250}::  :: {picture imageId=13526 link=magnify width=250}::
  ~|~   ~|~
     
 __~~green:@#14:گام چهارم#@:~~__ __~~green:@#14:گام چهارم#@:~~__
  @#13:موشک را از وسط به سمت داخل تا کنید.#@  @#13:موشک را از وسط به سمت داخل تا کنید.#@
  ~|~   ~|~
   
 :: {picture imageId=13527 link=magnify width=250}::  :: {picture imageId=13527 link=magnify width=250}::
  |~|   |~|
  -__~~green:@#14:گام خر#@:~~__ +__~~green:@#14:گام پنم#@:~~__
 @#13:بال های موشک را درست کنید و در آخر لبه ی تیز بالها را مانند تصویر به سمت داخل خم کنید. با پرتاب موشک، پس از طی مسیر دایره ای شکل ، موشک به سمت شما بر میگردد .#@ @#13:بال های موشک را درست کنید و در آخر لبه ی تیز بالها را مانند تصویر به سمت داخل خم کنید. با پرتاب موشک، پس از طی مسیر دایره ای شکل ، موشک به سمت شما بر میگردد .#@
  ~|~   ~|~
 :: {picture imageId=13528 link=magnify width=250}:: :: {picture imageId=13528 link=magnify width=250}::
 {FANCYTABLE} {FANCYTABLE}
 tabTitle:@#13:فیلم#@ tabTitle:@#13:فیلم#@
 tabTitle: @#13:مبانی علمی#@ tabTitle: @#13:مبانی علمی#@
 tabTitle: @#13:آزمایش ها و محصولات مرتبط#@ tabTitle: @#13:آزمایش ها و محصولات مرتبط#@
 {TABBEDCONTENT}  {TABBEDCONTENT}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 16 تیر 1397 [06:40]   7   ارزو مستقیمی      جاری 
 چهارشنبه 13 تیر 1397 [09:28]   6   زینت شهباز بگیان      v  c  d  s 
 شنبه 05 خرداد 1397 [11:58]   5   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 شنبه 05 خرداد 1397 [11:58]   4   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 شنبه 05 خرداد 1397 [11:41]   3   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 شنبه 29 اردیبهشت 1397 [14:07]   2   ارزو مستقیمی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 آذر 1396 [11:38]   1   ارزو مستقیمی      v  c  d  s