نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
         0
{PRODUCTINFO(productCode=2000000100784)}
{PRODUCTINFO}
{TABBEDCONTENT()}
activeTabTitle:@#13:شرح آزمایش#@


{FANCYTABLE(border=0)}~~green:@#19:وسایل مورد نیاز#@:~~


@#17:- چای کیسه ای

- بشقاب

- کبریت#@

~|~

::{picture imageid=6586 link=magnify width=350}::

{FANCYTABLE}__~~green:@#20:::مراحل انجام::#@~~__
{FANCYTABLE(border=0)}

~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 |~|
__~~green:@#14:گام اول#@:~~__

@#13:منگنه و نخ چای را بدون اینکه کیسه چای پاره

شود، باز کنید.#@

~|~

::{picture imageId=6589 link=magnify width=250}::

~|~

__~~green:@#14:گام دوم#@:~~__

@#13:کیسه چای را باز کنید.#@
~|~

::{picture imageId=6585 link=magnify width=250}::

|~|
__~~green:@#14:گام سوم#@:~~__

@#13:چای داخل کیسه را خالی کنید.#@

~|~


:: {picture imageId=6590 link=magnify width=250}::

~|~


__~~green:@#14:گام چهارم#@:~~__

@#13:کیسه چایی را با انگشتان دست باز کنید تا شبیه

یک استوانه تو خالی شود.#@


~|~

:: {picture imageId=6591 link=magnify width=250}::
|~|

__~~green:@#14:گام آخر#@:~~__

@#13:استوانه را روی میز به حالت ایستاده قرار دهید و

دقت کنید کـه میـز تکان نخـورد. در آخـر با کبـریت

موشک خود را از قسمت بالای آن روشن کنید.#@
~|~

:: {picture imageId=6592 link=magnify width=250}::

~|~


@#13:حالا شمارش معکوس را شروع کنید.

10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1،#@
~|~

::{picture imageId=6593 link=magnify width=250}::

|~|

@#13:آتش......

موشک شما به پرواز در می آید.#@

~|~

:: {picture imageId=6594 link=magnify width=250}::

{FANCYTABLE}

tabTitle:@#13:فیلم#@

{MEDIA(fileIds=114 ,width=300 ,height=200 ,autoplay=1 ,download=1)}{MEDIA}

tabTitle: @#13:مبانی علمی#@@#14:در این آزمایش به وضوح جابجایی هوای گرم و سرد را مشاهده می کنیم.


وزن کیسه چـای بیشتر از هـوا است. هنگامیکـه آن را آتش مـی زنیم، مـی سوزد و از وزنش کاسته مـی شود.


آتش باعث گـرم شدن هوای اطرافش می شود و جریانـی از هوای گـرم بـه سمت بالا می رود. بـه محض اینکـه


وزن کیسه چای در حال سوختن، کمتر از هوای گرمی بشود که به بالا صعود می کند، از روی میز جدا می شود


و به هوا می رود. کیسه چای تا زمانی که در حال سوختن است، به بالا رفتن خـود ادامه می دهد و زمانی که


سوختن آن متوقف شود، به پایین سقوط خواهد کرد.#@tabTitle: @#13:آزمایش ها و محصولات مرتبط#@
آزمایش یک


((بالن آرزو4914))


{TABBEDCONTENT}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 مرداد 1397 [06:43]   14   زهرا دارابی      جاری 
 چهارشنبه 17 مرداد 1397 [06:42]   13   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:56]   12   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:47]   11   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:36]   10   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:35]   9   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:34]   8   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:29]   7   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:24]   6   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:17]   5   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:15]   4   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:07]   3   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:00]   2   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [12:35]   1   علیرضا ذاکری      v  c  d  s