نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
         0

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-2Lines: 1-98
 {PRODUCTINFO(productCode=2000000100784)} {PRODUCTINFO(productCode=2000000100784)}
 {PRODUCTINFO} {PRODUCTINFO}
 +{TABBEDCONTENT()}
 +activeTabTitle:@#13:شرح آزمایش#@
 +{FANCYTABLE(border=0)}
 +

 +~~green:@#19:وسایل مورد نیاز#@:~~
 +
 +@#17:- آب
 +- قاشق
 +- قیف
 +- بادکنک
 +- توری
 +- آرد ذرت#@
 +
 + ~|~
 +::{picture imageid=13850 link=magnify width=350}::
 +{FANCYTABLE}
 +

 +__~~green:@#20:::مراحل انجام::#@~~__
 +{FANCYTABLE(border=0)}
 +~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 ~|~ ~w:300 |~|
 +

 +__~~green:@#14:گام اول#@:~~__
 +@#13:یک الی دو قاشق آرد ذرت داخل بادکنک بریزید.#@
 + ~|~
 +::{picture imageId=13846 link=magnify width=250}::
 + ~|~
 +

 +__~~green:@#14:گام دوم#@:~~__
 +@#13:داخل بادکنک آب بریزید.#@
 + ~|~
 +::{picture imageId=13847 link=magnify width=250}::
 +|~|
 +

 +__~~green:@#14:گام سوم#@:~~__
 +@#13:توری را به دور بادکنک گره بزنید.#@
 + ~|~
 +:: {picture imageId=13849 link=magnify width=250}::
 + ~|~
 + +
 +__~~green:@#14:گام چهارم#@:~~__
 + @#13: بادکنک را فشار دهید،می بینید که بادکنک از سوراخ های توری بیرون می ریزد.(:biggrin:)#@
 + ~|~
 +
 +:: {picture imageId=13848 link=magnify width=250}::
 + |~|
 + +{FANCYTABLE}
 +tabTitle:@#13:فیلم#@
 +.
 +tabTitle: @#13:مبانی علمی#@
 +
 +@#14: آیا با آرد معمولی هم این کار امکان پذیر است؟ #@
 +
 +tabTitle: @#13:آزمایش ها و محصولات مرتبط#@
 +((خلاقیت: خمیر بازیگوش|خمیر بازیگوش))
 +((خلاقیت: خمیر جادویی|خمیر جادویی))
 +((خلاقیت: اسلایم|اسلایم))
 +
 +{TABBEDCONTENT}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 مرداد 1397 [06:43]   14   زهرا دارابی      جاری 
 چهارشنبه 17 مرداد 1397 [06:42]   13   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:56]   12   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:47]   11   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:36]   10   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:35]   9   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:34]   8   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:29]   7   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:24]   6   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:17]   5   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:15]   4   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:07]   3   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [13:00]   2   زهرا دارابی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 مرداد 1397 [12:35]   1   علیرضا ذاکری      v  c  d  s