نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
::{FANCYTABLE(twidth=1200, border=0, tbgc=#E0FAFF)}
~w:600 ~|~ ~w:5 ~|~ ~w:400 ~|~ ~w:15 ~|~ ~w:120 ~|~ ~w:10 ~|~ ~w:250 |~|
@#16: __((باشگاه استعدادیابی)) چیست؟__
::کارگاه‌های شناسایی و پرورش استعدادهای __«خانواده باهوش من» __که
بر اساس مدل‌سازی از سبک زندگی افراد موفق تاریخ، طراحی و برگزار
می‌شوند فرصتی را برای مادران و پدران امروزی فراهم می‌کنند ...
تا با دوراندیشی و هوشمندی نسبت به __تعیین آینده شغلی فرزندانشان__
اقدام کنند و با شناسایی دقیق مهارت‌ها و علاقه‌مندی‌ها، آن‌ها را
بسوی بهره‌مندی از آینده‌ای روشن، موفق و پربار رهنمون سازند.:: #@ ~|~ ~|~ {picture imageId=20422 width=400 height=200 link=mavara-index.php?page=خانواده+باهوش}
~|~ ~|~ @#16: __دوره های استعدادیابی:__
((خلاقیت: مجموعه آزمایش های ارشمیدس| ارشمیدس))
((خلاقیت: مجموعه آزمایش های زکریای رازی| زکریای رازی))
((خلاقیت: مجموعه آزمایش های نیوتون| نیوتون))
((خلاقیت: مجموعه آزمایش های پاستور| پاستور))
((خلاقیت: مجموعه آزمایش های خوارزمی| خوارزمی))
((خلاقیت: مجموعه آزمایش های فارابی| فارابی)) #@ ~|~ ~|~ @#16: __دوره های روبو مکانیک:__
((کارگاه روبومکانیک - اتوماتا (مقدماتی) | اتوماتا (مقدماتی) ))
((کارگاه روبومکانیک - ادیسون (مکانیک مقدماتی) | ادیسون (مکانیک مقدماتی) ))
((کارگاه روبومکانیک - داوینچی (مکانیک پیشرفته A) | داوینچی (مکانیک پیشرفته A) ))
((کارگاه روبومکانیک - داوینچی (مکانیک پیشرفته B) | داوینچی (مکانیک پیشرفته B)) #@ |~|
{FANCYTABLE}::
::@#20:__..........................................................~~white:.......~~کارگاه های علمی و آموزشی~~white:.......~~..........................................................__#@::
::{picture imageId=20426 width=1000 link=mavara-index.php?page=باشگاه+استعدادیابی }::
::{picture imageId=21028 width=900 height=100 link=mavara-index.php?page=کارگاه+های+رباتیک}{MODULE(module=logged_users, align=right)}{MODULE}::
::{picture imageId=20423 width=1000 link=mavara-index.php?page=کارگاه%E2%80%8Cهای+استعدادیابی}::
::@#20:__.......................................................~~white:.......~~انجمن های خانواده باهوش من~~white:.......~~.......................................................__#@::
:: {picture imageId=20406 width=250 link=mavara-view_forum.php?forumId=17} {picture imageId=20407 width=250 link=mavara-view_forum.php?forumId=19} {picture imageId=20408 width=250 link=mavara-view_forum.php?forumId=14} {picture imageId=20409 width=250 link=mavara-view_forum.php?forumId=13}
{picture imageId=20410 width=250 link=mavara-view_forum.php?forumId=9} {picture imageId=20411 width=250 link=mavara-view_forum.php?forumId=4} {picture imageId=20412 width=250 link=mavara-view_forum.php?forumId=6} {picture imageId=20413 width=250 link=mavara-view_forum.php?forumId=16} ::
::@#20:__.............................................................~~white:.......~~محصولات آموزشی و فکری~~white:.......~~.............................................................__#@::
:: {picture imageId=20401 width=200 link=account-browse_product.php?sort_mode=StpDiscountedPrice_desc&findWhat=StgId&find=ساخت+خانواده+باهوش+من&search=جستجو} {picture imageId=20402 width=200 link=account-browse_product.php?sort_mode=StpDiscountedPrice_desc&findWhat=StgId&find=استعدادیابی+و+پرورش+خلاقیت&search=جستجو} {picture imageId=20403 width=200 link=account-browse_product.php?sort_mode=StpDiscountedPrice_desc&findWhat=StgId&find=هنر+نقاشی+تجسمی&search=جستجو} {picture imageId=20404 width=200 link=account-browse_product.php?sort_mode=StpDiscountedPrice_desc&findWhat=StgId&find=علمی+آموزشی&search=جستجو} {picture imageId=20425 width=200 link=account-browse_product.php?sort_mode=StpDiscountedPrice_desc&findWhat=StgId&find=مکانیزم+مکانیک+و+ساختنی+DIY&search=جستجو} ::
::@#20:__................................................................~~white:.......~~طبقه بندی علمی~~white:.......~~................................................................__#@::
::{picture imageId=17340 width=250 link=account-browse_product.php?sort_mode=StpDiscountedPrice_desc&findWhat=SttId&find=16&search=جستجو}{picture imageId=17341 width=250 link=account-browse_product.php?sort_mode=StpDiscountedPrice_desc&findWhat=SttId&find=18&search=جستجو}{picture imageId=17344 width=250 link=account-browse_product.php?sort_mode=StpDiscountedPrice_desc&findWhat=SttId&find=23&search=جستجو}{picture imageId=17345 width=250 link=account-browse_product.php?sort_mode=StpDiscountedPrice_desc&findWhat=SttId&find=17&search=جستجو}::
::{picture imageId=17347 width=250 link=/account-browse_product.php?sort_mode=StpDiscountedPrice_desc&findWhat=SttId&find=19&search=جستجو}{picture imageId=17346 width=250 link=account-browse_product.php?sort_mode=StpDiscountedPrice_desc&findWhat=SttId&find=20&search=جستجو}{picture imageId=17348 width=250 link=account-browse_product.php?sort_mode=StpDiscountedPrice_desc&findWhat=SttId&find=21&search=جستجو}{picture imageId=17349 width=250 link=account-browse_product.php?sort_mode=StpDiscountedPrice_desc&findWhat=SttId&find=22&search=جستجو}::
::{picture imageId=17350 width=250 link=account-browse_product.php?sort_mode=StpDiscountedPrice_desc&findWhat=SttId&find=32&search=جستجو}{picture imageId=17351 width=250 link=account-browse_product.php?sort_mode=StpDiscountedPrice_desc&findWhat=SttId&find=24&search=جستجو}::

::{picture imageId=20620 width=1200 }::