نام کاربر
رمز ورود
برو انصراف
نمونه حیوانات و کالبد آنها [ ] بیشتر... PDF

نمونه واقعی سیستم عصبی خرگوش(Nervous of Rabbit)

نمونه واقعی سیستم عصبی خرگوش(Nervous of Rabbit)
نمونه واقعی سیستم تولید مثل خرگوش(Procreate System of Rabbit)

نمونه واقعی سیستم تولید مثل خرگوش(Procreate System of Rabbit)
نمونه واقعی تولید مثل قورباغه(Root Systems)

نمونه واقعی تولید مثل قورباغه(Reproductive system)
.
.
نمونه واقعی چرخه زندگی سنجاقک (Life Cycle of Dragonfly)

نمونه واقعی چرخه زندگی سنجاقک (Life Cycle of Dragonfly)
نمونه واقعی چرخه زندگی پروانه (Life Cycle of Cabbage Butterfly)

نمونه واقعی چرخه زندگی پروانه (Life Cycle of Cabbage Butterfly)
نمونه واقعی زنبور عسل (Life Cycle of Honeybee)

نمونه واقعی زنبور عسل (Life Cycle of Honeybee)
.
.
نمونه واقعی چرخه زندگی ملخ(Life Cycle of Grasshopper)

نمونه واقعی چرخه زندگی ملخ(Life Cycle of Grasshopper)
نمونه واقعی چرخه زندگی کرم ابریشم(Life Cycle of Silkworm)

نمونه واقعی چرخه زندگی کرم ابریشم(Life Cycle of Silkworm)
نمونه واقعی مراحل رشد قورباغه(Frog Development)

نمونه واقعی مراحل رشد قورباغه(Frog Development)
.
.
نمونه واقعی 8مرحله ای رشد  قورباغه (Frog Development)

نمونه واقعی 8مرحله ای رشد قورباغه (Frog Development)
نمونه واقعی حشره چوب(stick insect)

نمونه واقعی حشره چوب(stick insect)
نمونه واقعی مارمولک کاکل دار درختی (Crested Tree Lizard)

نمونه واقعی مارمولک کاکل دار درختی (Crested Tree Lizard)
.
.
نمونه واقعی پر پا و هزار پا(Centipede & Millipede)

نمونه واقعی پر پا و هزار پا (Centipede Milipede)
نمونه واقعی مار (Snake)

نمونه واقعی مار (water Snake)
نمونه واقعی بند پایان(Arthropod Representatives)

نمونه واقعی بند پایان(Arthropod Representatives)
.
.
نمونه واقعی عروس دریایی(Jellyfish )

نمونه واقعی عروس دریایی(Jellyfish )
نمونه واقعی خفاش(bat)

نمونه واقعی خفاش(bat)
نمونه واقعی اختاپوس(Conformation of Octopus)

نمونه واقعی اختاپوس(Conformation of Octopus)
.
.
نمونه واقعی تقلید حشره چوب(Mimesis of Stick Insect)

نمونه واقعی تقلید حشره چوب(Mimesis of Stick Insect)
نمونه واقعی ترکیب ماهی مرکب (Squid Conformation)

نمونه واقعی ترکیب ماهی مرکب (Squid Conformation)
نمونه واقعی اخوندک(mantis)

نمونه واقعی اخوندک(mantis)
.
.
نمونه واقعی مقایسه قلب ها (Comparative Hearts)

نمونه واقعی مقایسه قلب ها (Comparative Hearts)
نمونه واقعی از مقایسه مغزها(Comparative Brains)

نمونه واقعی از مقایسه مغزها(Comparative Brains)
نمونه واقعی پژمرده برگ و پروانه(Mimesis of Withered-leaf Butterfly)

نمونه واقعی پژمرده برگ و پروانه(Mimesis of Withered-leaf Butterfly)
.
.
نمونه واقعی کالبد شکافی ماهی مرکب(Squid Dissection)

نمونه واقعی کالبد شکافی ماهی مرکب(Squid Dissection)
نمونه واقعی کالبد شکافی ماهی (Fish Dissection)

نمونه واقعی کالبد شکافی ماهی (Fish Dissection)
نمونه واقعی کالبد شکافی موش(Rat Dissection)

نمونه واقعی کالبد شکافی موش(Rat Dissection)
.
.محتویات خام صفحه تاریخچه بحث درباره این صفحه

ایجاد شده توسط: محمد یزدان پناه آخرین اصلاحات: شنبه 10 مرداد, 1394 [11:22:14 ] توسط حامد تعداد بازدید ها: 1751